Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ellen Meijer  Wholesale
Versie 18 oktober 2021

Door het plaatsen van een bestelling op de wholesale website van Ellen Meijer  gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en bent u, na de aankoop van artikelen uit ons assortiment, betalingsplichtig.


Artikel 1 Identiteit van de ondernemer
Ellen Meijer
Zeverijnstraat 6
1216 GK Hilversum

Artikel 2 Toepasselijkheid
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de orders en verkopen, aan Ellen Meijer  gegeven opdrachten, door Ellen Meijer  uitgevoerde werkzaamheden, door Ellen Meijer  gedane leveringen en andere door Ellen Meijer  geleverde prestaties via de wholesale website van Ellen Meijer . Andere condities dan de onderhavige voorwaarden zullen slechts toepasselijk indien dat schriftelijk is overeengekomen. Alle mondelinge afspraken van Ellen Meijer  zijn vrijblijvend zolang zij door Ellen Meijer  niet schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Algemeen
1. Verkoop vindt alleen plaats aan (web)winkels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die een persoonlijke inlogcode hebben ontvangen van Ellen Meijer .
2. Bestelde producten zijn alleen bedoeld voor wederverkoop en – tenzij anders overeengekomen - uitsluitend in de winkel(s) waarvoor de inlogcode is verkregen;


Artikel 4 Betaling
Betaling dient bij bestelling te geschieden met Ideal, Bancontact, Paypal, vooruit betalen of achteraf betalen per factuur.

Artikel 3 Minimaal orderbedrag
Ellen Meijer  wholesale hanteert een minimale orderafname van € 200,- per order, exclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 Prijzen
Alle prijzen op de website zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde goederen blijven Ellen Meijer ’s eigendom zolang verkoper nog iets van de afnemer/opdrachtgever te vorderen heeft. Indien de afnemer/opdrachtgever zijn verplichtingen betreffende betaling niet tijdig nakomt, heeft Ellen Meijer , zonder enige ingebrekestelling, het recht de goederen terug te nemen, in welk geval de aan de levering (-en) ten grondslag liggende overeenkomst (-en) ook zonder rechterlijke tussenkomst is (zijn) verbonden, onverminderd het recht van verkoper tot vergoeding van de schade, gederfde winst en interest.
2. Dientengevolge is de afnemer/opdrachtgever vóór bedoelde volledige betaling c.q vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig de uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen.
3. De afnemer/opdrachtgever is verplicht de goederen waarop verkoper zijn eigendomsvoorbehoud wenst geldend te maken franco te retourneren binnen 3 dagen van een schriftelijk verzoek daartoe.

Artikel 6 Reclamaties
1. Reclamaties worden door Ellen Meijer  in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na de levering van de goederen schriftelijk of telefonisch zijn gemeld.
2. Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn, in een winkel zijn uitgestald (geweest) of zijn doorverkocht.

Artikel 7 Levering en verzendkosten
1. Ellen Meijer  zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Door Ellen Meijer  opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. Ellen Meijer  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan.
3. Ellen Meijer  is gerechtigd deelleveringen te doen.
4. De verzending van de goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer/opdrachtgever. Ook wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven e.d de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening van de afzender zijn, vrijwaart de afnemer/opdrachtgever de Ellen Meijer  van alle aanspraken van de vervoerder.
5. Boven de €300,00 gratis verzending. Levering binnen 2 weken. Verzending in organza zakje.

Artikel 8 Retourneren van de goederen
Goederen kunnen de door de afnemer/opdrachtgever niet geretourneerd worden, tenzij bij ontvangst door de afnemer blijkt dat zij beschadigd zijn dan wel gebreken vertonen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. In geval van overmacht zijdens Ellen Meijer  blijft de opdracht van kracht, maar worden Ellen Meijer s verplichtingen voor de duur van de overmacht opgeschort. Een en ander behoudens verkopers recht om in een dergelijk geval de opdracht voor zover die nog niet uitgevoerd is, te annuleren en het wel reeds uitgevoerde in verhouding tot het geheel in rekening te brengen. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk begrepen niet (tijdige) levering door leveranciers van Ellen Meijer , ook in die gevallen waarin Ellen Meijer  de niet (tijdige) levering had kunnen voorzien. En alle oorzaken welke buiten de schuld en macht van Ellen Meijer  vallen.
2. Alle extra kosten die veroorzaakt zijn door overmacht zijdens de afnemer/opdrachtgever komen ten laste van de afnemer/opdrachtgever.
3. Ellen Meijer  is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, noch voor afwijkingen in kleur en vorm van het geleverde, voor zover hij afhankelijk is van eigen toeleveranciers. Verkoper beperkt voorts aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot het bedrag van de transactieprijs, behoudens eigen grove schuld en opzet. Verkoper is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 10 Toepasselijk recht
Alle geschillen die voortspruiten uit of samenhangen met enige offerte, opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie zullen worden berecht volgens Nederlands recht.

Artikel 11 Afbeeldingen op www.Ellen Meijer -wholesale.nl
De artikelen in de afbeeldingen bij de productinformatie op de website zijn niet op ware grootte weergegeven. Tevens kunnen de kleuren van de getoonde afbeeldingen van produkten uit het assortiment van Ellen Meijer  afwijken van de werkelijkheid door de instellingen van uw computer beeldscherm.

Artikel 12 Prijswijzigingen
Ellen Meijer  heeft te allen tijden het recht om haar prijzen te wijzigen.

Artikel 13 Bescherming van uw privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Ellen Meijer  gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Artikel 14 Auteursrecht
Op alle afbeeldingen van Ellen Meijer  rust auteursrecht. Niets van deze website mag worden gekopieerd opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Ellen Meijer , tenzij het gebruikt wordt voor productbeschrijvingen op de website.

Artikel 19 - Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ook indien de afnemer woonplaats in het buitenland heeft.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

© 2019 - 2024 Ellen-meijer-wholesale | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel